Ämnet Specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära koppling till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Utgångspunkten är ett perspektiv och ett förhållningssätt som medverkar till att människor med funktionsnedsättning ska inkluderas i det samhälle de lever i. Största fokus kommer att finnas inom området intellektuella funktionsnedsättningar. 

Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.


I kursen vård och omsorgs arbete 2 har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Kursen behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning. I kursen kommer arbetsplats förlagt arbete (APL) att ingå med 3-4 veckor.


Det här är kursmallen som du kan använda för att skapa dina kurser på ett enkelt sätt.

Syftet är att kursen ska vara tydlig och att den ska följa en gemensam struktur som vi använder på Vuxenutbildningen. 

Mallen är en del av arbetet "Den röda tråden" och systematiskt kvalitetsarbete.

Kursen Akutsjukvård behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård.

Kursen behandlar bland annat Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomarKursen utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och sociala varelse. I kursen behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

Orienteringskursen Vårddata 50 p. syftar till att ge den studerande en allsidig kommunikativ förmåga,med hjälp av digitala verktyg för att klara av kursen "Vård och Omsorgsarbete 1" och för fortsatta studier.

Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet.